မက်ခရို အသင်းဝင်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန်

အခမဲ့ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် အထူးအခွင့်အရေးများကို ရယူလိုက်ပါ။

အသင်းဝင်ရန်လိုအပ်သော အချက်အလက်များ

လက်လီအရောင်းဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ အကျွေးအမွေး ဝန်ဆောင်မှု၊ ရုံးများ၏ ဝယ်ယူမှု တာဝန်ခံ၊ ကိုယ်စားလှယ် (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှင် ဖြစ်ရမည်။

အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

ဆိုင် / စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်

ကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ
(သို့မဟုတ်)
ဈေးဝယ်တာဝန်ခံမန်နေဂျာ

တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော
လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်းမှ
တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ

Register to be a member

Makro Membership can be registered without any charges.

There are 3 convenient ways to register.

01

Walk-in to our store, and register at reception counter with our staff assistant

02

Self-Register via makro click website at www.makroclick.com.mm

02

Self-Register via makro click website at www.makroclick.com.mm

03

Self Register via makro Myanmar application

03

Self Register via makro Myanmar application